CENTRUM MEDYCZNE GIZIŃSCY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Home/Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez rozwój koordynowanej opieki nad pacjentami z wykorzystaniem zakupionego, innowacyjnego sprzętu medycznego
Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez rozwój koordynowanej opieki nad pacjentami z wykorzystaniem zakupionego, innowacyjnego sprzętu medycznego” nr RPKP.06.01.01-04-0004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRRPrzedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach chirurgii. W wyniku realizacji projektu poradnia specjalistyczna – chirurgiczna funkcjonująca w ramach AOS tj. w Centrum Medycznym Gizińscy Spółka z o.o., wyposażona zostanie w wysokiej jakości sprzęt medyczny, a dzięki temu mieszkańcy Bydgoszczy zyskają dostęp do opieki medycznej o wysokim standardzie. Beneficjentem projektu jest Centrum Medyczne Gizińscy Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 372 730,00 zł brutto. Wkład UE (EFRR) wynosi 186 365,00 zł brutto. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do świadczeń leczniczych oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w zakresie chirurgii.

Wdrożenie małoinwazyjnej endoskopowej techniki w chirurgii kręgosłupa w leczeniu stenoz kanału kręgowego z możliwością endoskopowej denerwacji
Centrum Medyczne Gizińscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie małoinwazyjnej endoskopowej techniki w chirurgii kręgosłupa w leczeniu stenoz kanału kręgowego z możliwością endoskopowej denerwacji”.

Cel: Wdrożenie innowacyjnej na skalę świata usługi – małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa w leczeniu stenoz kanału kręgowego z możliwością endoskopowej denerwacji. Opis przedsięwzięcia:
Rozpowszechnionymi metodami leczenia objawów zwężenia kanału kręgowego są metody terapii farmakologicznej czy fizykoterapii. Jednak najlepszym sposobem leczącym nie tylko objawy ale też przyczyny stenozy kanału kręgowego jest odbarczenie kostne drogą laminektomii, centralnej flavektomii lub hemilaminektomii. W ok. 70% przypadków leczenie farmakologiczne i fizykoterapia nie przynoszą pożądanych efektów, przez co konieczne jest przeprowadzenie leczenia operacyjnego. Podstawowe wady obecnie stosowanych rozwiązań:

 • Długi czas zabiegu i konieczność hospitalizacji pacjenta
 • Wysoka inwazyjność operacji
 • Znaczne naruszenie struktury tkanek organizmu pacjenta
 • Większa traumatyzacja układu kostnego
 • Możliwość wystąpienia w trakcie operacji powikłań.

Podstawowe zalety innowacyjnej usługi:

 • Skrócony czas zabiegu operacyjnego
 • Skrócony czas hospitalizacji i rekonwalescencji
 • Mniejsze ryzyko infekcji
 • Mniejsza traumatyzacja układu kostnego
 • Mniejsza ekspozycja pacjenta i personelu wykonującego zabieg na promieniowanie rentgenowskie w trakcie wykonywania zabiegu
 • Mniejszy ból pooperacyjny – szybsza rekonwalescencja

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup środków trwałych: zestawu lędźwiowego – dostęp laminarny, zestawu do stenoz wraz z zestawem do ostrzy, zestawu do denerwacji / nukleoplastyki endoskopowej, pompy irygacyjnej do denerwacji z zestawem drenów wielorazowych, radiotermii do zabiegów neurochirurgicznych, zestawu napędowego do endoskopowych zabiegów chirurgii kręgosłupa, zestawu wizyjnego – kamery do endoskopii kręgosłupa, zestawu – wózka pod aparaturę endoskopową.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 242 336,04 zł
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (Cl 28) – 1 Przedsiębiorstwo

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług –
  1 350 000,00 zł

Wartość projektu: 742 336,04 zł Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 zł 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Medycznego Gizińscy sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Nr Umowy: POIR.03.04.00-04-0387/20-00 , Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Medycznego Gizińscy sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Zakres rzeczowo-finansowy projektu zakłada utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 267 412,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 267 412,44 zł

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy

Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy – Centrum badań w zakresie diagnostyki i nowych algorytmów postępowania w leczeniu lekoopornych i wymagających przewlekłego leczenia poważnych zaburzeń psychicznych” na podstawie umowy POIR.02.01.00-00-0189/19-01 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą badania obejmujące nowoczesną diagnostykę i leczenie w dziedzinie psychiatrii.

Planowane efekty: Innowacyjne procedury lecznicze:

 • depresji lekoopornej z użyciem dTMS umożliwiające optymalizację procesu leczenia ciężkich, przewlekłych zaburzeń nastroju, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie.
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZOK) z użyciem dTMS umożliwiające optymalizację procesu leczenia ciężkich, przewlekłych zaburzeń lękowych, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie.
 • zaburzeń odżywiania o typie anorektycznym (anorexia nervosa; AN) z użyciem dTMS umożliwiające optymalizację procesu
 • leczenia przewlekłych zaburzeń odżywiania, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie.
 • depresji lekoopornej z użyciem terapii elektrowstrząsowej i augmentacji leczenia ketaminą jako metody zwiększającej skuteczność terapii elektrowstrząsowej (EW) i zmniejszającej ryzyko zaburzeń poznawczych związanych z EW – umożliwi optymalizację procesu leczenia ciężkich, przewlekłych zaburzeń nastroju, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie. oraz opracowanie standardów dla regularnego stosowania innowacyjnej procedury leczniczej depresji lekoopornej z użyciem stymulacji nerwu błędnego (VNS vagus nerve stimulation) umożliwiające optymalizację procesu leczenia ciężkich, przewlekłych zaburzeń nastroju, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie

Całkowita wartość projektu: 19 500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 8 775 000,00 PLN

Okres realizacji 06.2020r. – 31.08.2023r.