EN

Wzór umowy

Wzór umowy PDF

UMOWA Nr ….. / 2021

o świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy

Zawarta w dniu ………………… roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o.
ul. Leśna 9A
85 – 676 Bydgoszcz
NIP: 9671301199
Regon: 340530520

reprezentowanym przez: Jędrzeja Gizińskiego,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

a

NIP:
Regon:

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych w ………………………………………………………………………
2. Orientacyjna liczba osób objętych umową ………. osób.

§ 2
Zakres usług, o których mowa w § 1 obejmuje prowadzenie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych wymaganych przez Kodeks Pracy i wykonywanych przez lekarza uprawnionego.
§ 3
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Świadczenia usług medycznych dla pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego zgodnie z zakresem świadczeń określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Prowadzenia ewidencji osób skierowanych przez Zamawiającego.
3. Wykonywania badań w terminach określonych z lekarzem.
4. Wydawania zaświadczeń o zdolności do pracy osobom, których dotyczą badania w celu przekazania ich Zamawiającemu.
§ 4
Wykonawca będzie przyjmował osoby kierowane na badania na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego po wcześniejszej rejestracji i ustaleniu terminu badania. Skierowanie oprócz określenia rodzaju badania profilaktycznego i stanowiska pracy powinno zawierać informację o czynnikach szkodliwych i warunkach uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy.
§ 5
Zamawiający zobowiązuje się:
1. Przekazywać informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników.
2. Zapewnić możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy.
3. Udostępnić dokumentację wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.
4. Zapewnić tłumacza pracownikom nieznającym języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonanie badań.
§ 6
1. Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy otrzymuje pracownik w 2 egzemplarzach z tego 1 egzemplarz pracownik przekazuje pracodawcy.
2. W przypadku wydania orzeczenia lekarskiego innego niż o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w skierowaniu 1 egzemplarz zostanie przekazany pracodawcy bez zbędnej zwłoki.
§ 7
Za realizację przedmiotu umowy określonego w załączniku Nr 1 Wykonawca będzie pobierał należność według cen podanych w załączniku do niniejszej umowy – cennik badań i usług z zakresu medycyny pracy. O wprowadzeniu nowego cennika Wykonawca powiadomi pisemnie zleceniodawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem i nie wymaga to aneksu do umowy.
§ 8
1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury oraz dołączonej specyfikacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Płatności na rzecz Wykonawcy będą regulowane przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności dalsze przyjmowanie pracowników będzie wstrzymane do czasu zapłaty.
§ 9
Umowa zawarta jest na czas: 36 miesięcy od dnia podpisania
Osoby kontaktowe ze strony:
Wykonawcy: Szczerba Katarzyna
Tel: +48 885 551 955
Email: medycyna.pracy@gizinscy.pl

Zamawiającego:
Tel:
Email:

§ 10
Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron:
1. Za jej uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem na piśmie.
2. Ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzenia przez Wykonującego, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą należności przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Wszelkie kwestie sporne pojawiające się na tle realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych uzgodnień i porozumień.
2. W przypadku nie osiągnięcia kompromisu, spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym, dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                     Wykonawca

Załącznik Nr 1 do umowy
Zakres świadczeń:
1. Badania profilaktyczne wykonywane przez lekarza uprawnionego:
• wstępne,
• okresowe,
• kontrolne,
2. Przeprowadzanie badań:
• laryngologicznych,
• okulistycznych,
• neurologicznych,
• innych lekarzy specjalistów, w zależności od zajmowanego stanowiska pracy,
• laboratoryjnych,
• radiologicznych,
• sanitarno-epidemiologicznych
• psychotechnicznych
• innych diagnostycznych,
3. Prowadzenie ewidencji osób kierowanych przez Zamawiającego.
4. Wydawanie zaświadczeń i orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy osobom kierowanym przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do umowy

Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o.
85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 9A
Tel. 52 3455080
NIP: 9671301199 Regon: 340530520

Raport wykonanych usług dla:
………………………………………………………………………………………………………………..
za okres od:……………….. do:………………………….. UMOWA:…………………………….

Imię, Nazwisko, Pesel, Badanie, Ilość, Cena netto, Cena brutto

Podsumowanie raportu:
osób ujętych w raporcie:
zabiegów ujętych w raporcie:
wartość netto:
wartość brutto:
suma:

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design